Strona główna
 
Dziś środa, 29 września 2021 r, imieniny: Michaliny, Michała, Rafała

RODO

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że z dniem 25 maja 2018 r. weszły w życie przepisy w sprawie ochrony danych osobowych, znane powszechnie jako RODO. Głównym celem RODO jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie całej Unii Europejskiej.Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informujemy, że:

1. Jako Spółdzielnia Mieszkaniowa „Wspólny Dom:” w Szczecinie (zwana dalej Spółdzielnią) z siedzibą przy ul. Niemcewicza 26, 71-520 Szczecin jesteśmy administratorem Państwa danych osobowych. To oznacza, że odpowiadamy za ich wykorzystanie w sposób bezpieczny, zgodny z umową i przepisami prawa.

2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
a) realizacji obowiązków wynikających z ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U.2018.845 t.j.), Statutu Spółdzielni oraz na podstawie z art. 6 ust 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679/UE z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO,
b) zawarcia i wykonania łączącej nas umowy, w tym zapewnienia poprawnej jakości usług (np. poprzez naprawy lub wymiany instalacji i elementów wyposażenia technicznego) – przez czas trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1b RODO),
c) archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
d) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
e) badania satysfakcji członków Spółdzielni będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu określania jakości obsługi (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

3. Z danych potrzebnych do realizacji obowiązków prawnych będziemy korzystać:
a) przez czas wykonywania obowiązków, np. wystawiania faktur lub innych dokumentów stanowiących podstawę rozliczeń (podstawa prawna: art. 6 ust. 1c RODO),
b) przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane, np. podatkowe (podstawa prawna: art. 6 ust. 1c RODO),
c) ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń, co obejmuje m.in. wysyłanie wezwań do zapłaty - przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z zawartej przez nas umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 f RODO),
d) tworzenia zestawień, analiz i statystyk na nasze potrzeby wewnętrzne; obejmuje to w szczególności raportowanie, planowanie rozwoju usług – przez czas trwania umowy, a następnie nie dłużej niż przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z zawartej przez nas umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1f RODO).

4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem realizacji zadań statutowych, a ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości wywiązania się z obowiązków ustawowych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Wspólny Dom” w Szczecinie. Do zawarcia umowy wymagamy podania od Państwa danych na wniosku - jeżeli ich Państwo nie podadzą nie zawrzemy umowy. Dodatkowo możemy poprosić o dane opcjonalne, które nie mają wpływu na zawarcie umowy- jeżeli ich nie otrzymamy, nie będziemy mogli np. dzwonić pod numer kontaktowy. Podawanie danych przy zawarciu umowy nie jest wymogiem ustawowym.

5. We wskazanych wyżej celach nie będziemy dokonywali profilowania, czyli zautomatyzowanej analizy Państwa danych i opracowania przewidywań na temat preferencji lub przyszłych zachowań.

6. Państwa dane przekazujemy:
1) podmiotom, z którymi współpracujemy, realizując zadania wynikające z obowiązków statutowych Spółdzielni, w szczególności z:
a) wykonawcami i podwykonawcami wspierającymi nas np. w wykonaniu usług remontowych, obsłudze korespondencji,
b) podmiotami obsługującymi nasze systemy informatyczne i teleinformatyczne,
c) podmiotami świadczącymi nam usługi audytowe i usługi doradcze,
d) podmiotami świadczącymi nam usługi w zakresie obsługi likwidacji szkód oraz rozliczeń kosztów energii cieplnej i zużycia zimnej wody,
2) innym administratorom danych przetwarzającym dane we własnym imieniu, w szczególności:
a) podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,
b) podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze) w celu dokonania zwrotów na Państwa rzecz lub w celu zapewnienia działania usługi polecenia zapłaty.

7. Dane z innych źródeł
Jeżeli płacą Państwo za pośrednictwem np. banku lub instytucji płatniczych, to wejdziemy w posiadanie informacji o tym, z jakiego konta, w jakiej instytucji dokonali Państwo zapłaty. Dane te będziemy przetwarzać w celu sprawdzenia, czy dokonali Państwo poprawnej zapłaty, a w razie potrzeby także w celu dokonania zwrotów, w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń.

8. Obecnie nie planujemy przekazywać Państwa danych poza OEG (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

9. Przysługujące Państwu uprawnienia:
Mogą Państwo złożyć wniosek (dotyczący danych osobowych) o:
a) sprostowanie (poprawienie) danych,
b) usunięcie danych przetwarzanych bezpodstawnie lub umieszczonych w naszym serwisie internetowym,
c) ograniczenie przetwarzania (wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych- stosownie do złożonego wniosku),
d) dostęp do danych (o informację o przetwarzanych przez nas danych oraz o kopię danych),
e) przeniesienie danych do innego administratora danych (w zakresie określonym w art. 20 RODO).
Z tych praw mogą Państwo skorzystać składając wniosek w siedzibie Spółdzielni. Aby mieć pewność, że są Państwo uprawnieni do złożenia wniosku, możemy poprosić o podanie dodatkowych informacji pozwalających nam Państwa uwierzytelnić.
Zakres każdego z praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać wynikają z przepisów prawa. To, z którego uprawnienia mogą Państwo skorzystać, zależeć będzie na przykład od podstawy prawnej wykorzystywania przez Spółdzielnię danych oraz od celu ich przetwarzania.

10. Prawo do sprzeciwu
Niezależnie od praw wymienionych wyżej mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych, jeśli podstawą wykorzystania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu Państwa wniosku, nie będziemy już mogli przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że wykażemy, iż istnieją:
1) ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub
2) podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

11. Zgoda
Jeżeli przetwarzanie Państwa danych nie jest konieczne do zawarcia umowy, realizacji obowiązku prawnego lub nie stanowi naszego prawnie uzasadnionego interesu, możemy prosić o wyrażenie zgody na określone sposoby wykorzystania Państwa danych. Udzieloną nam zgodę mogą Państwo w dowolnym momencie cofnąć (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).

12. Skarga
Mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

13. Kontakt
Nasze dane kontaktowe: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Wspólny Dom” w Szczecinie, ul. Niemcewicza 26, 71-520 Szczecin, email: smwdom@wdom.pl, tel. (91) 423-10-51.
Kontakt do Inspektora ochrony danych w Spółdzielni Mieszkaniowej „Wspólny Dom” w Szczecinie: iod@wdom.pl, tel. (91) 814-31-31.


© 2021-02-17 15:38:55

Czytano 4865 razy.


  Strona glówna | O spółdzielni | Aktualności | Oferta spółdzielni | Działanośc społeczno-kulturalna | Statut Spółdzielni | Regulaminy | Lokale użytkowe do wynajęcia | Przetargi | Galerie fotografii | Historia spółdzielni | Rada Nadzorcza | Zarząd | Telefony kontaktowe | Kontakt | Dodatki mieszkaniowe | Rachunki bankowe |


 Wirtualna podróż »
 
 
  SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WSPÓLNY DOM" W SZCZECINIE
ul. Niemcewicza 26, 71-520 Szczecin, CENTRALA telefon (091) 423-10-51 (7), fax (091) 422-20-80
Projekt
i wykonanie:
projektowanie stron www Szczecin, panoramy
 
 
© 2005 - Wszelkie Prawa Zastrzeżone                

Hosting i swiatlowodowy Internet zapewnia: LanTech - Systemy Teleinformatyczne